lördag 9 november 2013

Underrättelser används inte som bevismaterial


En ytterligare reflektion om Lena Sundströms bok "Spår".

Hon hävdar (s. 339) att de bägge egyptiska männen hade kunnat lagföras i Sverige om de planerat terrorbrott.

Så enkelt är det inte. I källförteckningen till "Spår" hänvisar Lena Sundström till ett PM från Säpo daterat 2002-02-07. Där framgår det att Säpo och UD-tjänstemän diskuterade vilka delar av Säpos underlag som kunde delges männens advokater. Så här står det i promemorian:

"Efter föredragningen ombads SÄPO:s representanter att avgöra vilka delar av SÄPO:s dokumentation som kunde anses utgöra underrättelsematerial och vilka delar som utan hinder kunde delges vederbörandes rättsliga biträden."

Det står också i promemorian att Säpo den 7 december 2001 gav ytterligare information till UD (Sven-Olof Pettersson) "som var att karaktärisera som underrättelseinformation".

Det finns sedan länge en diskussion om hur polis och åklagare ska förhålla sig till underrättelsematerial. Vid rättegångar har de anklagades försvarsadvokater rätt att ta del av det material som åtalet bygger på. De som arbetar med att samla in underrättelser vill därför oftast inte att deras uppgifter används i rättsliga processer, eftersom det kan röja källor och arbetsmetoder.

Jag har skrivit flera gånger tidigare om bristen på rättssäkerhet när människor inte kan försvara sig mot hemliga anklagelser. Ahmed Agiza och Mohammed Alzery har förnekat inblandning i terrorism. Jag har också många gånger kritiserat den dåvarande regeringen för att ha litat på de egyptiska garantierna och skickat männen till Egypten.

Men den principiella frågan är viktig, utan att jag tar ställning till hur välgrundade misstankarna var när det gäller de två egyptierna. Hur ska en regering hantera en situation där säkerhetstjänsten varnar för terrordåd utifrån underrättelsematerial, som enligt praxis inte används i domstol?

Min uppfattning är att en regering måste säga nej till att avvisa människor till länder där de riskerar tortyr, även om säkerhetstjänsten skulle ha ett övertygande sådant underlag. Det är svåra beslut. Just därför är det viktigt att diskutera dem utifrån korrekta sakuppgifter.