lördag 2 januari 2016

Fler bostäder och insatser mot segregationen


Bostadsbristen är akut. Regeringen har tagit några bra initiativ men mycket mer behövs, inte minst för att ungdomar och nyanlända flyktingar ska kunna hitta ett lämpligt boende. Om Sverige ska hålla ihop krävs också skarpa åtgärder för att minska bostadssegregationen. Här är några exempel på möjliga reformer:

1. Se till att fler kommuner underlättar byggande av flerfamiljshus. Skärp bostadsförsörjningslagen så att staten kan överpröva kommunala bostadsförsörjningsplaner som inte innehåller tillräckligt skarpa förslag för att öka byggandet. Förenkla planprocessen och ge byggherrar ökade möjligheter att överklaga kommunala nej till byggande i regionern med bostadsbrist.

2.  Förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att bygga hyresrätter. Öka investeringsstödet för hyresrätter samtidigt med åtgärder för ökad konkurrens i bostadsproduktionen. Utred förutsättningarna för statligt/kommunala byggföretag.

3. Använd de allmännyttiga bostadsföretagen mer aktivt. Kommunerna har tagit ut miljardbelopp från sina allmännyttan genom åren, nu är det hög tid att återinvestera. Genomför Boverkets förslag från år 2012 om att använda EU:s regelverk för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för att kommunerna ska kunna gynna bostadsbyggande mer aktivt.

4. Ta fram förslag om en svensk modell för ”social housing”, med inspiration från Österrike. Det betyder inte "fattigboende" utan går att förena med bra lägenheter i attraktiva nya områden liksom med förnyelse av befintligt bostadsbestånd.

5. Komplettera de nya reglerna om att att alla kommuner ska ta emot flyktingar med effektiva ekonomiska sanktioner mot kommuner som inte lever upp till detta ansvar.

6. Reformera systemet för eget boende, EBO, i linje med Södertälje kommuns förslag om VEBO

7. Lös akuta behov för den senaste tidens stora flyktingmottagande på ett långsiktigt hållbart sätt. Investeringsstöd för prefabricerade modulbostäder kan vara nödvändigt, liksom statligt stöd för eget byggande och köp av fastigheter från Migrationsverkets sida, men utarbeta snabbt krav för en rimlig kvalitet i sådant boende och planera för även andra behov som ungdoms- och studentbostäder. Pröva Vänsterpartiets förslag om en tillfällig statlig bostadsförmedling där privatpersoner kan anmäla intresse för ut hyra ut fritidshus eller rum och få en premie för detta.

8. Förbered ett bostadssocialt program med stabiliseringsåtgärder för att möta en eventuell prisnedgång på bostadsrätter om varningarna kring ”bostadsbubblan” besannas. Ett inslag i ett sådant program kan vara att återköpa bostadsrätter i attraktiva områden som tidigare sålts ut, och hyra ut dem genom obligatorisk bostadsförmedling som även har ett mångfaldsmål. Det är ett fördelningspolitiskt bättre alternativ än traditionell krishantering som i början av 1990-talet – då alla boende måste betala effekterna av de spekulationsvinster som vissa bostadsrättsinnehavare och småhusägare gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar